Fra Beit She'an i Israel
Fra Beit She'an i Israel (Foto: Briana Tozour/Unsplash.com)

Lærerikt om Bibelen og arkeologi

En vandring i bibelarkeologiens utfordrende og interessante verden.

Tekst: Knut Kåre Kirkholm
Publisert: Publisert: 17.02.2024
Oppdatert: 23.02.24 KL. 12.00.
  • Annonse - FiH
    Annonse

Når sten og potteskår fortæller

Carsten Vang

Kolon, 2023

456 sider

Gjennom et langt arbeidsliv har Carsten Vang jobbet som GT-lærer på Menighedsfakultetet i Aarhus. I sitt arbeid har han ikke minst hatt et ønske om å belyse og argumentere for Bibelens historiske troverdighet.

Dette spørsmålet har vært spesielt aktuelt i Danmark, fordi det på universitetet i København lenge har vært et fagmiljø, Københavner-skolen, som stiller seg svært kritisk til Bibelens verdi som historisk kilde. I dette akademiske miljøet har Vang og andre konservative GT-forskere hatt behov for å jobbe grundig med denne type tematikk. 

Edruelig syn

Denne boken er en samling av populærvitenskapelige artikler som Carsten Vang har publisert i tidsskriftet TEL, som utgis av Selskab for bibelsk arkæologi.  

Lærerikt om Bibelen og arkeologi

Boken er delt inn i fjorten hoveddeler av ulik lengde, med underkapitler i hver del. Til sammen har boken 59 korte kapitler. De to første kapitlene gi en kortfattet innføring i bibelsk arkeologi og drøfter arkeologiens muligheter og begrensninger.

Vang er opptatt av å formidle et edruelig syn på arkeologien og minner leserne om at man som oftest kun graver ut brøkdeler av de ulike arkeologiske feltene og at lokale forhold ofte gjør det vanskelig å konkludere med sikkerhet.

Likevel er hans overordnede budskap at arkeologien de senere år snarere har bekreftet Bibelens historisitet enn avkreftet den. 

Lettfattelig komplekst

De neste seks hoveddelene går gjennom de ulike historiske epokene i bibelens historie og beskriver ulike funn som kaster lys over begivenheter vi kan lese om. Vi introduseres for spørsmålet om Sodoma og Gomorra nå er funnet, får innføring i Hammurabis lov, kan lese om de spennende utgravingene til Adam Zertal på Ebal-fjellet, de nye funnene som viser at Davids kongedømme må ha eksistert slik Bibelen forteller, masse ny informasjon om tiden til kong Hiskia osv.

Her er det utrolig mye spennende å lese og Vang evner å forklare komplekse debatter på en lettfattelig måte.

Dette vitner om hvor grundig Vang har satt seg inn i stoffet, for dette er stoff man må kunne godt for å klare å forklare så oversiktlig og greit som Vang faktisk gjør. 

Spennende forskning

Etter en seksjon om bibelske byer, bøker og kultur, har han også funnet plass til en seksjon om Det nye testamente, særlig om spørsmål knyttet til Jesu fødsel og barndom. Boken avsluttes med en presentasjon av oppdatert forskning på dødehavsrullene og helt sist et lite glimt fra arbeidet med problematikken knyttet til forfalskninger, noe som særlig har blitt aktualisert de siste tiårene etter at forskere har avdekket en rekke slike. 

I det store og hele er dette en flott bok og den tar leserne inn i mye spennende forskning.

Jeg opplever Carsten Vang som en grundig, troverdig og ærlig stemme i denne debatten.

Hans gode oversikt over den generelle forskningen på GT, det hebraiske språk og bibelsk arkeologi gjør ham til en dyktig guide. Utgangspunktet hans er en urokkelig tro på Bibelens troverdighet, men uten at han tar snarveier. Heller ikke legger han skjul på at det er mange uavklarte spørsmål.  

Sensasjonelle oppslag

Arkeologien er en vitenskap som ofte kjennetegnes av at funn blir slått opp i pressen som store sensasjoner – «nå må historien skrives om!». Gjennom årene har jeg selv lært meg til å være litt tilbakeholden i møte med nye funn og sensasjonelle oppslag.

Dette har jeg i stor grad lært av å lese Carsten Vang, og som regel avventer jeg konklusjonene til Vang før jeg kaster meg over og videreformidler nye og sensasjonelle funn. I denne boken synes jeg å få bekreftet enda en gang at det er en fornuftig strategi.  

Alt i alt vil jeg gjerne anbefale denne boken for alle som er interessert i Det gamle testamente og dets historie og arkeologi.  

Eldre artikler

Skal jeg si noe kritisk, vil det være at noen av artiklene burde vært redigert litt mer i før de havnet i boken. Blant annet refereres det noen ganger til illustrasjoner som sikkert stod i bladet TEL, men som ikke er kommet med i boken, eller at det kan stå «i fjor» om noe som skjedde i 2002.

Det at artiklene er blitt til over så lang tid, gjør også at jeg i noen tilfeller skulle ønske at artiklene var datert og gjerne en oppdatering om hva som har skjedd siden artikkelen ble skrevet. Det er også noe unødvendig overlapp. Hvis boka kommer i nytt opplag, vil alt dette være enkle ting å redigere.

Powered by Cornerstone