Barnehagar med millionunderskot
(Foto: Anders Artmark Aanensen)

Barnehagar med millionunderskot

Preg barnehager gjekk i 8–9 millionar kroner i underskot i 2023. — Mykje ekstrakostnader i samband med omlegginga til aksjeselskap, seier styreleiar.

Tekst: Ragnhild Tegle
Publisert: 15.02.24 KL. 03.15.
Oppdatert: 24.04.24 KL. 05.49.
  • Forlagshuset Lunde - generell
    Annonse

Etter at kunnskapsminister, Tonje Brenna, fekk gjennomslag for sitt forslag om lovendring for private barnehagar i 2023, har store endringar blitt gjort i NLM-barnehagane.

I november vart dei omdøypt til å heitte Preg-barnehage, men det er ikkje berre namne – og profilendring som har kosta barnehagane pengar, faste administrasjonskostnadar har òg gått opp. 

– Den einskilde barnehagen har etter lovendringa, måtta tilsette eigne rekneskapsførarar og revisorar, fortel Veie, som òg ser positive følger av den ekstra kostnaden, tilsettingane fører med seg.

— Fleire av barnehagane har fått betre kontroll på økonomien etter at dei sjølv tok over rekneskapsføringa. 

Aksjeselskap 

Før var NLM-barnehagane eitt konsern der den einskilde barnehagen var ei underavdeling av dette eine aksjeselskapet. I fjor påla derimot lovendringa barnehagane å verta til sjølvstendige aksjeselskap.

Følgeleg vart dei førti ulike barnehagane til førti ulike aksjeselskap, fungerande som såkalla dotterselskap under det eine store moderkonsernet som heiter NLM-barnehagane. 

– Omlegginga har gjort at barnehagane har måtte reforhandle og etablere nye avtaler med ulike leverandørar. Saksbehandlinga har ført til store utgifter. Gamle pensjonsavtalar har òg måtta utbetalast i nokre høve, fortel Veie, som teiknar ein samansett økonomisk bilete, når han skal forklare det store underskotet. 

Høgt sjukdomsfråvær 

Preg-barnehagane slit i likskap med resten av barnehagesektoren med høgt sjukdomsfråvær. På slutten av 2023 var sjukdomsfråværet spesielt høgt, kan Veie fortelje, ein faktor som rammar økonomien ytterlegare. 

– Barnehagestyrarane hadde eit møte i byrjinga av januar. Der vart dei einige om å vente lenger før dei sette inn vikarar i fall av sjukdom, fortel Veie. 

Han vedkjenner ei potensiell konflikt mellom barnehagens uttalt ynskje om å få sjukdomsfråværet ned, med tiltaket om å setje inn færre vikarar for å betre økonomien. I forsøk på å få ned sjukdomsfråværet utan for mykje hjelp frå vikarar, seier Veie dei vil jobba med å betre tilrettelegginga for dei som er sjukemeldt. 

Andre faktorar 

Det har våre både ombyggingar og nye NLM-barnehagar bygd, dei siste åra. Så langt har prisen våre høgare enn vinninga.  

– Etterspurnaden av barnehageplassar har ikkje våre like stor som det me hadde rekna med, det er derfor færre barn enn det me har bygga for, fortel Veie.

På den ljose sia, kan dei dekke underskotet i ein barnehage med overskotet frå andre.

— Skatteetaten har gitt oss løyve til å flytte pengar mellom Preg-barnehagane, seier Veie. 

Satsar på balanse

Trass alt er styreleiaren positiv til årets budsjett. 

– Me satsar på å gå i null, i 2024.

— I fjor kosta omlegginga mykje, ein prosess som er tilbakelagt nå. Det gir oss tru på eit betre utfall i år, avsluttar Veie. 

Powered by Cornerstone